ใบสมัครสมาชิกบาลีศึกษาสมาคม สำหรับบุคคลทั่วไป
ใบสมัครสมาชิกบาลีศึกษาสมาคม สำหรับแม่ชี
ใบสมัครสมาชิก อุปถัมภ์จุลสารบาลีศึกษาสมาคม
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารด้านล่างนี้ [อย่างใดอย่างหนึ่ง]
ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน
     สั่งจ่าย ปณ.บางลำภูบน ๑๐๒๐๐
     ในนามแม่ชีวิไล ลักษณ์แก้วมณีศรี,
     แม่ชีจำเนียร แสงสิน
     หรือแม่ชีจำเรียง กำเหนิดโทน
 ใบโอนเข้าบัญชี
     ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี บาลีศึกษาสมาคม
     สาขาถนนข้าวสาร ออมทรัพย์
     เลขที่ ๐๒๗-๐-๐๗๕๙๒-๕
 ใบโอนเข้าบัญชี (ทุนเพื่อการเผยแผ่)
     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี บาลีศึกษาสมาคม
     ออมทรัพย์ สาขาบางลำภู กรุงเทพฯ
     เลขที่บัญชี ๐๑๑-๑-๓๔๓๙๙-๖
ส่งมาที่บาลีศึกษาสมาคม
สำนักแม่ชี เลขที่ ๗๗/๑๗ ถ.จักรพงษ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
 
เว็บไซต์ บาลีศึกษา
สำนักแม่ชีเขตเกาะชี  เลขที่  ๗๗/๑๗ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม   เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๘-๕๑๔๐-๓๑๘๖, ๐๘-๗๕๑๙-๓๑๒๗
ส่งอีเมลล์ติดต่อสมาคม
Copyright © 2012-2014 Palisikkha.or.th All rights reserved.