ปี ๒๕๕๔
     ๘   มกราคม
ทำบุญงานศพคุณพ่อของแม่ชีวิไล ลักษ์แก้วมณีศรี นายกสมาคมฯ  ๑,๕๐๐ บาท
     ๑๘ มกราคม
หล่อรูปเหมือนสมเด็จพระญาณวโรดม ๑,๐๐๐ บาท
     ๘   มีนาคม
มอบค่ารักษาพยาบาลให้แม่ชีดวงใจ กาญจนจันทร์  ๑,๐๐๐ บาท
     ๑๔ มีนาคม
ทำบุญงานศพเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจราย์  ๑,๕๐๐ บาท
     ๑๗ มีนาคม
ทำบุญคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณพระวิมลภาวนานุสิฐ (วิ )  ๑,๐๐๐ บาท
     ๑   เมษายน
ทำบุญงานศพคุณพ่ออาจราย์กรรณิการ์ สาเขตร์ อุปนายกฯ ๑,๕๐๐ บาท
     ๒๐ เมษายน
มอบหนังสือบาลีศึกษา ๓ ให้นางสาวอารีย์ วรทัศนภูมิ ๑ ชุด  ๕๖๕ บาท
     ๒๐ กรกฎาคม
ทำบุญงานศพคุณแม่ของแม่ชีจำเรียง กำเหนิดโทน เหรัญญิกฯ  ๑,๕๐๐ บาท
       ปี ๒๕๕๓
     ๒๖ เมษายน
มอบค่ารักษาพยาบาลแก่คุณกรรณิการ์ สาเขตร์ จ.ตาก ๑,๐๐๐ บาท
มอบหนังสือประโยค ๕  ๑ ชุด ให้คุณกรรณิการ์ สาเขตร์ จ.ตาก ๕๐๐ บาท
     ๒๒ มิถุนายน
มอบหนังสือประโยค ๔  ๑ ชุด ให้นางสาว ศิริวิมล ชัยชะนะสงคราม กรุงเทพฯ  ๕๖๕ บาท
       ปี ๒๕๕๒
     ๑๗ มีนาคม
เลี้ยงอาหารวันคล้อยเกิด และถวายมุทิตาสักการะพระวิมลภาวนานุสิฐ (วิ) วัดกลาง จ.สุพรรณบุรี ๑,๐๐๐ บาท
     ๗   ธันวาคม
ทำบุญสมเด็จพระญาณวโรดมมรณภาพครบ ๑๐๐วัน ๑,๐๐๐ บาท
       ปี ๒๕๕๑
     ๑๗ มีนาคม
เลี้ยงอาหารวันคล้อยเกิด และถวายมุทิตาสักการะ
พระวิมลภาวนานุสิฐ (วิ) วัดกลาง จ.สุพรรณบุรี ๒,๔๐๐ บาท
     ๒๙ พฤษาคม
มอบค่ารักษาพยาบาลแก่คุณกรรณิการ์ สาเขตร์ จ.ตาก ๑,๐๐๐ บาท
     ๒๒ มิถุนายน
มอบค่ารักษาพยาบาลแก่แม่ชีรุ่งอรุณ กังวาลย์ วัดบรมนิวาส ๑,๐๐๐ บาท
     ๑๐  ตุลาคม
ร่วมทำบุญงานศพคุณแม่ ของแม่ชีประทิน ขวัญอ่อน จ.ราชบุรี ๑,๐๐๐ บาท
     ๙   พฤศจิกายน
เลี้ยงน้ำปานะพระภิกษุสามเณร วัดท่านา อ.เมือง จ.ตาก ๓,๐๐๐ บาท
     ๙   ธันวาคม
มอบค่ารักษาพยาบาลแก่แม่ชีวิไล ลักษ์แก้วมณีศรี จ.กรุงเทพ ๑,๐๐๐ บาท
     ๑๑ ธันวาคม
มอบค่ารักษาพยาบาลแก่แม่ชีจุฑามาส มาลา ๑,๐๐๐ บาท
       ปี ๒๕๕๐
     ๒๓ ธันวาคม
มอบค่ารักษาพยาบาลแก่แม่ชีสว่าง เต็มพร้อม  ๑,๐๐๐ บาท
 
เว็บไซต์ บาลีศึกษา
สำนักแม่ชีเขตเกาะชี  เลขที่  ๗๗/๑๗ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม   เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๘-๕๑๔๐-๓๑๘๖, ๐๘-๗๕๑๙-๓๑๒๗
ส่งอีเมลล์ติดต่อสมาคม
Copyright © 2012-2014 Palisikkha.or.th All rights reserved.