คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษาของบาลีศึกษาสมาคม

       สำหรับผู้สอบผ่าน บ.ศ. ๑ - ๒ ถึง บ.ศ. ๙ ในแต่ละปี
       ๑. สอบผ่านประโยคใดประโยคหนึ่งในปีนั้น ๆ
       ๒. กรอกข้อมูลประวัติโดยย่อส่งมายังสมาคมฯ เพื่อทราบประวัติ และลงในจุลสารในแต่ละปี
       ๓. ได้รับหนังสือเชิญจากสมาคม
       ๔. ในกรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองให้ติดต่อมาที่สมาคมฯ ทางสมาคมจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
 
เว็บไซต์ บาลีศึกษา
สำนักแม่ชีเขตเกาะชี  เลขที่  ๗๗/๑๗ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม   เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๘-๕๑๔๐-๓๑๘๖, ๐๘-๗๕๑๙-๓๑๒๗
ส่งอีเมลล์ติดต่อสมาคม
Copyright © 2012-2014 Palisikkha.or.th All rights reserved.