ความเป็นมาและวัตถุประสงค์บาลีศึกษาสมาคม

       การศึกษาภาษาบาลี แผนกบาลีศึกษาในระยะแรกๆ มีแต่เฉพาะแม่ชีเท่านั้น ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๐๖ จนถึงพุทธศักราช ๒๕๒๗  แม่ชีสมศรี จารุเพ็ง   วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ สอบได้เป็นแม่ชีรูปแรกในประเทศไทย
       ต่อมา พ.ศ. ๒๕๔๒ น.ส.ชนิดา จันทราศรีไสย อายุ ๓๔ ปี  วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นสตรีที่ไม่ใช่แม่ชี สอบได้เป็นคนแรกของประเทศไทย
       ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๔) มีแม่ชี และสตรีที่ไม่ใช่แม่ชีสำเร็จการศึกษาบาลีศึกษา ๙ ทั้งหมด ๒๕ รูป/คน เป็นแม่ชี  ๒๐  สตรีที่ไม่ใช่แม่ชี  ๕  ยังไม่มีบุรุษสำเร็จการศึกษาบาลีศึกษา ๙
       ในอดีตในแต่ละปี มีสนใจศึกษาภาษาบาลี แผนกบาลีศึกษา จำนวนผู้เข้าสอบไม่มากประมาณ ๓๐-๔๐ รูป สอบได้ปีละ ๖-๗ รูป ยังไม่มีบุคคลที่ไม่ใช่แม่ชีเข้าสอบ ในปัจจุบันมีผู้สนใจศึกษาบาลีอย่างกว้างขวางมากขึ้น ในหมู่พุทธศาสนิกชนทั่วไป มีทั้งแม่ชี บุรุษ สตรี ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ มีจำนวนผู้เข้าสอบทุกชั้นประโยคจำนวน ๑๓๐ รูป/คน มีผู้สอบผ่านทุกชั้นประโยค ๖๖ รูป/คน
       บางท่านต้องการที่ปรึกษา คำแนะนำข้อมูลข่าวสาร ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เกี่ยวกับสำนักเรียน วิธีการเรียนการสอน ตำราหลักสูตร การสมัครเข้าสอบในส่วนกลาง ทุนทรัพย์การเดินทาง ที่พักสอบ สำหรับผู้อยู่ต่างจังหวัด
       การศึกษาภาษาบาลี แผนกบาลีศึกษา ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล และทุนสนับสนุนจากสำนักเรียน เหมือนกับการศึกษาเปรียญธรรม ของคณะสงฆ์ ผู้สนใจที่จะเรียนต้องศึกษาด้วยใจ รับภาระค่าใช้จ่ายเอง ในระยะแรกๆ คณะแม่ชีบาลีศึกษาได้ตั้งกองทุนขึ้น ชื่อว่า “แผนกบาลีศึกษา” เมื่อกองทุนมีการเจริญเติบโตขึ้น
       คณะกรรมการมีความคิดเห็นแตกต่างกัน มีปัญหาเรื่องการบริหารเกี่ยวกับการเงิน ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะบาลีศึกษา ประกอบด้วยแม่ชี และผู้เห็นคุณค่าของการศึกษาภาษาบาลี นำโดยแม่ชีจำเนียร แสงสิน (บ.ศ. ๙) แม่ชีวิไล ลักษ์แก้วมณีศรี (บ.ศ. ๙) อาจารย์กรรณิการ์ สาเขตร์ (บ.ศ. ๕) และคณะ ได้ปรึกษาหารือกันตั้งสมาคม เพื่อให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามกฎข้อบังคับถูกต้องตามหลักกฎหมาย จึงได้ร่วมกันจดทะเบียนตั้งสมาคม ชื่อว่า “บาลีศึกษาสมาคม” ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๗๗/๑๗ วัดชนะสงครามฯ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
       
       วัตถุประสงค์การจัดตั้งบาลีศึกษาสมาคม
       ๑. เพื่อผดุงรักษาภาษาบาลีให้มั่นคง
       ๒. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของแม่ชี และผู้ศึกษาภาษาบาลีทั่วไป  ตั้งแต่บาลีศึกษา ๑-๒ ถึงบาลีศึกษา ๙
       ๓. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่พุทธศานา และสังคม
       ๔. เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการในหมู่สมาชิก เช่น จัดมอบรางวัลให้กับผู้ที่สอบได้ทุกชั้นประโยค ดูแลค่ารักษาพยาบาลและเสียชีวิต
       ๕. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
 
คณะกรรมการบาลีศึกษาสมาคม สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗

คณะกรรมการบาลีศึกษาสมาคม สมัยที่ ๔ (พุทธศักราช ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-- คณะกรรมการบาลีศึกษาสมาคม สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔
 
แผนที่เดินทางมาสมาคม


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น 
 
 
เว็บไซต์ บาลีศึกษา
สำนักแม่ชีเขตเกาะชี  เลขที่  ๗๗/๑๗ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม   เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๘-๕๑๔๐-๓๑๘๖, ๐๘-๗๕๑๙-๓๑๒๗
ส่งอีเมลล์ติดต่อสมาคม
Copyright © 2012-2014 Palisikkha.or.th All rights reserved.