พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ - ฉบับประมวลธรรม
     พจนานุกรมพระพุทธธรรม บาลี - ไทย - อังกฤษ
     พจนานุกรมไทย - บาลี
     พจนานุกรมไทย - บาลี
     พจนานุกรม พระพุทธธรรม บาลี-ไทย-อังกฤษ (นพพร สุวรรณพานิช)
 
เว็บไซต์ บาลีศึกษา
สำนักแม่ชีเขตเกาะชี  เลขที่  ๗๗/๑๗ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม   เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๘-๕๑๔๐-๓๑๘๖, ๐๘-๗๕๑๙-๓๑๒๗
ส่งอีเมลล์ติดต่อสมาคม
Copyright © 2012-2014 Palisikkha.or.th All rights reserved.