หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๑
ที่
เล่มที่
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ประโยค ๑ เล่มที่ ๑
บาลีไวยกรณ์ สมัญญาภิธานและสนธิ
ประโยค ๑ เล่มที่ ๒
บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาคที่ 2 นามและอัพพยศัพท์
ประโยค ๑ เล่มที่ ๓
บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาค สมาสและตัทธิต
ประโยค ๑ เล่มที่ ๔
บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาค ภาคที่ 2 อาขยาต และ กิตก์
ประโยค ๑ เล่มที่ ๕
บาลีไวยกรณ์ วากยสัมพันธ์
ประโยค ๑ เล่มที่ ๖
อุภัยพากยปริวัตน์ ภาค 1-2
ประโยค ๑ เล่มที่ ๗
อธิบายบาลีไวยากรณ์ สมัญญาภิธานและสนธิ
ประโยค ๑ เล่มที่ ๘
อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามและอัพพยศัพท์
ประโยค ๑ เล่มที่ ๙
อธิบายบาลีไวยากรณ์ สมาสและตัทธิต
๑๐
ประโยค ๑ เล่มที่ ๑๐
อธิบายบาลีไวยากรณ์ อาขยาต
๑๑
ประโยค ๑ เล่มที่ ๑๑
อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามกิตก์ และกิริยากิตก์
๑๒
ประโยค ๑ เล่มที่ ๑๒
อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม 1
๑๓
ประโยค ๑ เล่มที่ ๑๓
อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม 2
๑๔
ประโยค ๑ เล่มที่ ๑๔
ประมวลปัญหาและเฉลายบาลีไวยาการณ์ (สำหรับเปรียญธรรมตรี)
 หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๒
ที่
เล่มที่
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
๑๕
ประโยค ๒ เล่มที่ ๑
ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค)
๑๖
ประโยค ๒ เล่มที่ ๒
ธมฺมปทฏฐกถา (ทุติโย ภาโค)
๑๗
ประโยค ๒ เล่มที่ ๓
ธมฺมปทฏฐกถา (ตติโย ภาโค)
๑๘
ประโยค ๒ เล่มที่ ๔
ธมฺมปทฏฐกถา (จตุตฺโถ ภาโค)
๑๙
ประโยค ๒ เล่มที่ ๕
พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑
๒๐
ประโยค ๒ เล่มที่ ๖
พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒
๒๑
ประโยค ๒ เล่มที่ ๗
พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓
๒๒
ประโยค ๒ เล่มที่ ๘
พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔
๒๓
ประโยค ๒ เล่มที่ ๙
คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๑
๒๔
ประโยค ๒ เล่มที่ ๑๐
คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๒
๒๕
ประโยค ๒ เล่มที่ ๑๑
คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๓
๒๖
ประโยค ๒ เล่มที่ ๑๒
คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค 
 หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๓
ที่
เล่มที่
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
๒๗
ประโยค ๓ เล่มที่ ๑
ธมฺมปทฏฐกถา (ปญจโม ภาโค)
๒๘
ประโยค ๓ เล่มที่ ๒
ธมฺมปทฏฐกถา (ฉฏโฐ ภาโค)
๒๙
ประโยค ๓ เล่มที่ ๓
ธมฺมปทฏฐกถา (สตฺตโม ภาโค)
๓๐
ประโยค ๓ เล่มที่ ๔
ธมฺมปทฏฐกถา (อฏฐโม ภาโค)
๓๑
ประโยค ๓ เล่มที่ ๕
พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕
๓๒
ประโยค ๓ เล่มที่ ๖
พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖
๓๓
ประโยค ๓ เล่มที่ ๗
พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗
๓๔
ประโยค ๓ เล่มที่ ๘
พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘
๓๕
ประโยค ๓ เล่มที่ ๙
คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๕
๓๖
ประโยค ๓ เล่มที่ ๑๐
คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๖
๓๗
ประโยค ๓ เล่มที่ ๑๑
คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๗
๓๘
ประโยค ๓ เล่มที่ ๑๒
คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๘
๓๙
ประโยค ๓ เล่มที่ ๑๓
อันตรคาถาธรรมบทแปล
 หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๔
ที่
เล่มที่
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
๔๐
ประโยค ๔ เล่มที่ ๑
มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค)
๔๑
ประโยค ๔ เล่มที่ ๒
มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๑
๔๒
ประโยค ๔ เล่มที่ ๓
มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๒
 หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๕
ที่
เล่มที่
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
๔๓
ประโยค ๕ เล่มที่ ๑
มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค)
๔๔
ประโยค ๕ เล่มที่ ๒
มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๓
๔๕
ประโยค ๕ เล่มที่ ๓
มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๔
๔๖
ประโยค ๕ เล่มที่ ๔
มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๕
 หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๖
ที่
เล่มที่
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
๔๗
ประโยค ๖ เล่มที่ ๑
สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ตติโย ภาโค)
๔๘
ประโยค ๖ เล่มที่ ๒
สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค)
๔๙
ประโยค ๖ เล่มที่ ๓
สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณฺณนา (ตติโย ภาโค)
๕๐
ประโยค ๖ เล่มที่ ๔
สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณฺณนา (จตุตฺโถ ภาโค)
๕๑
ประโยค ๖ เล่มที่ ๕
ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรค ตอน ๑
๕๒
ประโยค ๖ เล่มที่ ๖
ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรค ตอน ๒
๕๓
ประโยค ๖ เล่มที่ ๗
จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย จลุวรรค วรรณา
๕๔
ประโยค ๖ เล่มที่ ๘
ปัญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปริวาร วัณณนา
 หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๗
ที่
เล่มที่
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
๕๕
ประโยค ๗ เล่มที่ ๑
สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ปฐโม ภาโค)
๕๖
ประโยค ๗ เล่มที่ ๒
สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย ภาโค)
๕๗
ประโยค ๗ เล่มที่ ๓
สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค)
๕๘
ประโยค ๗ เล่มที่ ๔
สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณฺณนา (ปฐโม ภาโค)
๕๙
ประโยค ๗ เล่มที่ ๕
ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑
๖๐
ประโยค ๗ เล่มที่ ๖
ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒
๖๑
ประโยค ๗ เล่มที่ ๗
ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๓
๖๒
ประโยค ๗ เล่มที่ ๘
ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑
๖๓
ประโยค ๗ เล่มที่ ๙
ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒
 หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๘
ที่
เล่มที่
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
๖๔
ประโยค ๘ เล่มที่ ๑
วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค)
๖๕
ประโยค ๘ เล่มที่ ๒
วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุติโย ภาโค)
๖๖
ประโยค ๘ เล่มที่ ๓
วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ตติโย ภาโค)
๖๗
ประโยค ๘ เล่มที่ ๔
วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑
๖๘
ประโยค ๘ เล่มที่ ๕
วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒
๖๙
ประโยค ๘ เล่มที่ ๖
วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑
๗๐
ประโยค ๘ เล่มที่ ๗
วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ 
๗๑
ประโยค ๘ เล่มที่ ๘
วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑
๗๒
ประโยค ๘ เล่มที่ ๙
วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ)
๗๓
ประโยค ๘ เล่มที่ ๑๐
ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสํวณฺณนาย มหาฎีกาสมฺมตาย (ปฐโม ภาโค)
๗๔
ประโยค ๘ เล่มที่ ๑๑
ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสํวณฺณนาย มหาฎีกาสมฺมตาย (ทุติโย ภาโค)
๗๕
ประโยค ๘ เล่มที่ ๑๒
ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสํวณฺณนาย มหาฎีกาสมฺมตาย (ตติโย ภาโค)
 หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๙
ที่
เล่มที่
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
๗๖
ประโยค ๙ เล่มที่ ๑
อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค)
๗๗
ประโยค ๙ เล่มที่ ๒
อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค)
๗๘
ประโยค ๙ เล่มที่ ๓
อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา (ตติโย ภาโค)
๗๙
ประโยค ๙ เล่มที่ ๔
อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฎีกา
๘๐
ประโยค ๙ เล่มที่ ๕
อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา
ขอขอบคุณเนื้อหาพระไตรปิฎก จาก www.thammapedia.com
 
เว็บไซต์ บาลีศึกษา
สำนักแม่ชีเขตเกาะชี  เลขที่  ๗๗/๑๗ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม   เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๘-๕๑๔๐-๓๑๘๖, ๐๘-๗๕๑๙-๓๑๒๗
ส่งอีเมลล์ติดต่อสมาคม
Copyright © 2012-2014 Palisikkha.or.th All rights reserved.