สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
-สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เสด็จประทานพัดบาลีศึกษา ระหว่างปี ๒๕๓๐-๒๕๔๕
พิธีประทานพัดบาลีศึกษา ระหว่างปี ๒๕๓๐-๒๕๔๕ ภาพที่ 1 พิธีประทานพัดบาลีศึกษา ระหว่างปี ๒๕๓๐-๒๕๔๕ ภาพที่ 2 พิธีประทานพัดบาลีศึกษา ระหว่างปี ๒๕๓๐-๒๕๔๕ ภาพที่ 3 พิธีประทานพัดบาลีศึกษา ระหว่างปี ๒๕๓๐-๒๕๔๕ ภาพที่ 4 พิธีประทานพัดบาลีศึกษา ระหว่างปี ๒๕๓๐-๒๕๔๕ ภาพที่ 5
พิธีประทานพัดบาลีศึกษา ระหว่างปี ๒๕๓๐-๒๕๔๕ ภาพที่ 6  
 
เว็บไซต์ บาลีศึกษา
สำนักแม่ชีเขตเกาะชี  เลขที่  ๗๗/๑๗ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม   เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๘-๕๑๔๐-๓๑๘๖, ๐๘-๗๕๑๙-๓๑๒๗
ส่งอีเมลล์ติดต่อสมาคม
Copyright © 2012-2014 Palisikkha.or.th All rights reserved.