คุณสมบัติของผู้ที่จะสอบบาลีศึกษา ๑ - ๒ ถึง ๙

       ๑. เป็นแม่ชีหรือประชาชนทั่วไป
       ๒. ต้องสำเร็จการศึกษาอย่างต่ำไม่น้อยกว่าประถมศึกษาบริบูรณ์
       ๓. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
       ๔. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งโดยมี เจ้าสำนัก เจ้าอาวาส หรือผู้ปกครองรับรองและมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๓ ปีบริบูรณ์
       ๕. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพย์ติด
       ๖. หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วว่าเข้าเรียนได้
 
คุณวุฒิของผู้ที่จะสอบบาลีศึกษา

       ๑. ผู้สมัครขอเข้าสอบความรู้บาลีศึกษาประโยค ๑ - ๒ ต้องแจ้งประโยคธรรมศึกษา
           ถ้ากำลังสอบธรรมตรี ให้ลงในช่องหมายเหตุว่า "กำลังสอบ ธ.ศ.ตรี"
       ๒. ผู้สมัครขอเข้าสอบความรู้บาลีศึกษาประโยค บ.ศ. ๓ ให้ลงประโยคเดิมด้วยคือ ป. ๑ - ๒ และประโยคธรรมศึกษาด้วย
       ๓. ผู้สมัครขอเข้าสอบความรู้บาลีศึกษาประโยค บ.ศ. ๔ ให้ลงประโยคเดิมด้วยคือ บ.ศ. ๓ และประโยคธรรมศึกษาชั้นโท หรือเอกด้วย ถ้ากำลังสอบธรรมโท ให้ลงในช่องหมายเหตุว่า "กำลังสอบ ธ.ศ.โท"
       ๔. ผู้สมัครขอเข้าสอบความรู้บาลีศึกษาประโยค บ.ศ. ๗ ให้ลงประโยคเดิมด้วยคือ บ.ศ. ๖ และประโยคธรรมศึกษาชั้นเอกด้วย ถ้ากำลังสอบธรรมศึกษาเอก ให้ลงในช่องหมายเหตุว่า "กำลังสอบ ธ.ศ.เอก"
       ๕. สำหรับที่ลงหมายเหตุไว้ว่า "กำลังสอบ ธ.ศ.ตรี, โท, เอก" นั้น เมื่อทราบผลการสอบธรรมแล้ว ให้เจ้าสำนักเรียนหรือรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต รีบแจ้งผลการสอบธรรมศึกษาให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวางแผนทราบโดยด่วน มิฉะนั้น แม้สอบบาลีได้ก็เป็นอันหมดสิทธิ์ในการสอบได้นั้น
       ๖. ผู้สมัครขอเข้าสอบความรู้บาลีศึกษาประโยค บ.ศ. ๕, ๖, ๘, ๙ ให้ลงแต่ประโยคเดิมเท่านั้น ไม่ต้องลงประโยคธรรมศึกษา เพราะบาลีศึกษาแบ่งประโยคธรรมศึกษาตามสนามหลวงเป็น ๓ ชั้น คือ
           ๑. บาลีศึกษาตรี คือประโยค บ.ศ. ๓ ผู้ขอเข้าสอบต้องสอบธรรมศึกษาชั้นตรีได้จึงมีสิทธิสอบ แม้ประโยค ๑ - ๒ ก็เช่นเดียวกัน
           ๒. บาลีศึกษาโท คือประโยค บ.ศ. ๔, ๕, ๖ ต้องสอบธรรมศึกษาชั้นโทได้ จึงจะมีสิทธิสอบ
           ๓. บาลีศึกษาเอก คือประโยค บ.ศ. ๗, ๘, ๙ ต้องสอบธรรมศึกษาชั้นเอกได้ จึงจะมีสิทธิสอบ
 
การสมัครสอบ

       ติดต่อได้ที่
       ๑. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร ถ.พระเมรุ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
           โทรศัพท์ ๐ - ๒๒๘๑ - ๖๔๒๗
       ๒. สถาบันแม่ชีไทย
           โทรศัพท์ ๐ - ๒๒๘๒ - ๒๗๑๑
       ๓. บาลีศึกษาสมาคม ๗๗/๑๗ แขวงชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
           โทรศัพท์ ๐๘ - ๕๑๔๐ - ๓๑๖๘, ๐๘ - ๗๕๑๙ - ๓๑๒๗

       การส่งรายชื่อ ควรจะส่งประมาณกลางเดือนมกราคม เพราะการสอบจะมีในเดือนมีนาคม ผู้ดำเนินการจะได้ไม่เป็นภาระในการจัดเก็บ และไม่ควรส่งรายชื่อล่าช้าอาจเกิดการลงรายชื่อไม่ทัน จะทำให้มีปัญหาในการจัดที่นั่งสอบหรือไม่มีสิทธิ์สอบ
 
การสอบและการประกาศผล

       สำหรับพระภิกษุสามเณร
       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดสอบบาลีศึกษาเดือนมีนาคมของทุกปี ประมาณวันที่ ๑ - ๒ - ๓ มีนาคม แต่ในบางปีมีการเลื่อนวันสอบออกไป เนื่องจากในปีนั้นมีอธิกมาศ คือมีเดือน ๘ สองหน เพราะการสอบบาลีสนามของพระภิกษุสามเณรจะเลื่อนออกมาตรงกับการสอบบาลีศึกษา หรือตรงกับเทศกาลสำคัญ คือวันมาฆาบูชา ทำให้การสอบบาลีเลื่อนออกไป สอบประมาณวันที่ ๑๕ - ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน
       มีการสอบปีละ 2 ครั้ง
       ครั้งที่ 1 จะตรงกับวันขึ้น 2, 3 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบเปรียญธรรม 6- 7 และวันขึ้น 4, 5, 6 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบเปรียญธรรม 8-9
       ครั้งที่ 2 ตรงกับวันแรม 10, 11 12 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 5 ประโยค
       
       สถานที่สอบ
       สนามสอบส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด)
          กองบาลีสนามหลวงมอบให้เจ้าคณะภาคต่างๆ แต่งตั้งคณะกรรมการนำข้อสอบจากส่วนกลางไปยังสนามสอบทุกแห่ง เฉพาะประโยค ป.ธ.1-2, 3 และ 4 เพื่อเปิดสอบพร้อมๆ กันทั่วประเทศ
       สนามสอบส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
          เฉพาะประโยค 5-6-7-8-9 เปิดสอบในส่วนกลางอย่างเดียว  โดยจัดสนามสอบไปตามวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ เฉพาะ ปธ.7-9 รวมสอบที่วัดสามพระยาเพียงแห่งเดียว
       
       การตรวจข้อสอบ
       เมื่อสอบเสร็จ  ทุกสนามสอบนำใบตอบมารวมส่งกองบาลีสนามหลวง เพื่อดำเนินการตรวจ  โดยนิมนต์พระเถรานุเถระมาประชุมตรวจพร้อมกัน ณ สถานที่ๆ กองบาลีสนามหลวงกำหนดขึ้น
       
       การประกาศผลสอบ
       กองบาลีสนามหลวง จะประกาศผลผู้สอบประโยคบาลีได้ ในวันแรม 7 ค่ำ เดือน 4  โดยติดประกาศผลสอบบาลีพร้อมกัน ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร และวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  เวลา 13.00 น.   และในเว็บไซต์กองบาลีสนามหลวง (หลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการ 2-3 วัน)
       
       ผู้สอบได้เปรียญธรรมบาลี
       พระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งให้เป็น "เปรียญ"  และได้รับพระราชทานพัดยศเปรียญธรรม  รวมทั้งมีคำนำหน้าชื่อยกย่องพระภิกษุผู้นั้นว่า "พระมหา" ซึ่งนับว่า ตำแหน่ง "เปรียญธรรม" นั้น  เป็นสมณศักดิ์ทางวิชาการของพระสงฆ์ไทย ที่องค์พระประมุขของชาติ พระราชทานเพื่อเป็นการยกย่องถวายกำลังใจ แก่พระภิกษุและสามเณรผู้ศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมมาตั้ง
       พระมหาเปรียญ พระภิกษุ เมื่อสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป จะใช้คำ "พระมหา" นำหน้า
       สามเณรเปรียญ สามเณร เมื่อสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคจะใช้คำว่า "เปรียญ" ตามหลังชื่อและนามสกุล ไม่มี มหา นำหน้าเหมือนพระภิกษุ
 
เว็บไซต์ บาลีศึกษา
สำนักแม่ชีเขตเกาะชี  เลขที่  ๗๗/๑๗ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม   เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๘-๕๑๔๐-๓๑๘๖, ๐๘-๗๕๑๙-๓๑๒๗
ส่งอีเมลล์ติดต่อสมาคม
Copyright © 2012 Palisikkha.or.th All rights reserved.